Kwalifikacja Z.16

czerwiec 2014

Teina zawarta w herbacie parzonej przez 2 – 3 minuty działa na organizm człowieka