Kwalifikacja RL.08

styczeń 2020

Ładunek zanieczyszczeń wyrażony w BZT w ściekach bytowo-gospodarczych odprowadzanych z osiedla o liczbie mieszkańców równej 2 000, który obliczony jest na podstawie wskaźnika jednostkowego ładunku zanieczyszczeń 65 g/M∙d, wynosi