Kwalifikacja R.25

styczeń 2016

Wyniki pomiarów zawartości węglowodorów w płuczce, wykonane w trakcie wiercenia otworu, umieszcza się