Kwalifikacja R.22

październik 2016

Do zabezpieczenia elewacji muru przed nadmiernym zawilgoceniem w płycie wieńczącej należy zastosować