Kwalifikacja R.20

styczeń 2018

„Koń je wolno, bardziej się ślini, w żłobie mogą zostawać przeżute resztki pokarmu, w kale może znajdować całe ziarna niestrawionego zboża”. Przedstawiony opis wskazuje na wystąpienie u konia