Kwalifikacja R.11

czerwiec 2020

Filary przepony są predylekcyjnym miejscem osiedlania się larw włośni u