Kwalifikacja R.07

styczeń 2020

Do zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania paliw nie zalicza się