Kwalifikacja MG.39

styczeń 2020

Wszystkie dostępne wyrobiska i pomieszczenia przewietrza się w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 19% objętościowo, a stężenie gazu w powietrzu było nie większe niż 0,0026% dla