Kwalifikacja M.35

styczeń 2015

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego podczas prowadzenia procesu przeróbki może wystąpić