Kwalifikacja M.35

czerwiec 2015

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego podczas prowadzenia procesu przeróbki może wystąpić