Kwalifikacja M.14

styczeń 2017

Którym symbolem oznacza się dopuszczalną odchyłkę współczynnika załamania szkła?