Kwalifikacja E.22

styczeń 2017

Dla kotła opalanego węglem kamiennym o mocy 120 kW efektywność energetyczną należy sprawdzać raz na
Fragment ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Budynki w czasie ich użytkowania podlegają kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych raz na
– pięć lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kWdo 100 kW
– dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
– cztery lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW