Kwalifikacja BD.01

czerwiec 2018

W trakcie wykonywania nasypu drogowego zagęszczenie i nośność wbudowywanego gruntu w warstwach należy określić