Kwalifikacja B.35

styczeń 2014

Jeżeli podczas pomiaru wysokościowego osnowy realizacyjnej geodeta otrzymał sumę teoretyczną różnicy wysokości [Δht] = 1,230 m oraz sumę praktyczną różnicy wysokości [ Δhp] = 1,250 m, to wartość odchyłki f Δh wynosi