Kwalifikacja B.24

czerwiec 2016

Minimalna długość kanału spalinowego odprowadzającego spaliny od gazowego grzejnika wody przepływowej o mocy 24 kW, mierzona pomiędzy osią wlotu przewodu spalinowego a krawędzią wylotu kanału nad dachem, powinna wynosić