Kwalifikacja B.24

styczeń 2017

Podczas spalania gazu ziemnego wraz ze wzrostem współczynnika nadmiaru powietrza procentowy udział CO2 w spalinach