Kwalifikacja B.23

czerwiec 2016

Oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy przy odbiorze końcowym budowy gazociągu zobowiązany jest złożyć