Kwalifikacja B.05

styczeń 2019

Do połączenia ze sobą profili UW i CW ścianki działowej w systemie suchej zabudowy należy zastosować