Kwalifikacja B.02

wrzesień 2014

Przed wbudowaniem gruntu w nasyp usytuowany na łagodnym zboczu należy u podstawy nasypu wykonać