Kwalifikacja AU.65

styczeń 2020

Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie