Kwalifikacja A.63

styczeń 2014

Która z wymienionych instytucji zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie podlega nadzorowi archiwum państwowego?