Kwalifikacja A.59

wrzesień 2014

W karcie charakterystyki substancji chemicznych można znaleźć następującą informację dotyczącą magazynowania dichromianu(VI) potasu:
… przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną.
Z opisu tego wynika, że substancja ta może być magazynowana