Kwalifikacja A.52

styczeń 2019

Podczas wykonywania kopii średniej kopyta należy nałożyć kopię zewnętrzną i przyśrodkową na siebie tak, aby pokrywały się