Kwalifikacja A.29

październik 2016

Dokumentem sporządzanym w sytuacji, gdy przyjęcie towaru lub odbiór usługi są dokonywane komisyjnie, a także w przypadku niezgodności realizacji dostawy co do ilości i jakości, jest