Kwalifikacja T.12

czerwiec 2014

Wskaż terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej do hotelu.