Kwalifikacja A.36

październik 2013

Aktywa pieniężne, papiery wartościowe podlegają inwentaryzacji