Kwalifikacja A.32

czerwiec 2016

Odręczną adnotację na korespondencji wpływającej do biura przedsiębiorstwa, wskazującą komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy, określa się jako